Mitjançant el projecte ” Treball als barris”, es recolza de manera prioritària als barris i àrees urbanes que, per les seves característiques, requereixen una atenció especial de l’Administració per tal de millorar-les des del punt de vista ocupacional.

Amb l’objectiu d’estimular la creació de l’activitat econòmica i la generació d’ocupació , i desenvolupar un entorn socioeconòmic que millori la qualitat de vida de les persones que resideixen, el projecte “Treball als barris” dóna suport a projectes de caràcter integrat en el marc d’un Pla d’execució anual, que en la nostra ciutat s’adreça als barris de La Maurina i Districte II (Ca n’Anglada , Torresana , Vilardell i Montserrat)

El pla d’execució anual , que es desenvolupa en aquests barris, es fonamenta en tres tipus d’accions :

  • Dispositius d’inserció
  • Formació integrada
  • Cases d’Oficis
  • Plans d’ocupació

Dispositius d’inserció

Els dispositius d’inserció laboral són un conjunt d’actuacions dirigides a millorar l’ocupabilitat de les persones dels barris i enfortir la relació amb les empreses, establint diferents vies de col · laboració per facilitar la inserció en el mercat laboral .

Aquest dispositiu realitza accions de prospecció empresarial, treball de les competències instrumentals i transversals, anàlisi de l’ocupabilitat, pràctiques en empreses, acompanyament a la inserció laboral i seguiment de la contractació .

L’objectiu dels dispositius d’orientació és afavorir la cohesió territorial i la igualtat d’oportunitats per accedir al mercat laboral dels col · lectius més desfavorits .

Formació Integrada

La formació integrada que es planteja en el projecte Treball als Barris , ha respost a la necessitat de qualificar professionalment a persones sense qualificació dels barris objecte del projecte . A part de la formació purament professional , també es pretén proporcionar eines i informació que facilitin la integració de les persones que hi participen, al seu barri i a la societat . Així mateix , es vol dotar d’altres coneixements transversals que complementin la qualificació i que orientin cap al coneixement del sector professional escollit.

Cases d’Ofici

Les Cases d’Oficis són programes orientats a la inserció laboral de joves menors de 25 anys mitjançant la qualificació professional, aprenent un ofici en un context productiu real. Tenen una  durada de 6 mesos formació i 6 mesos pràctiques (remunerades amb un sou del 75% del salari mínim interprofessional.)

Plans d’ocupació

Dins del pla d’actuació anual es contemplen també accions de contractació de persones en

atur per a la realització d’obres d’interès general i social de caràcter temporal , de naturalesa addicional respecte de les actuacions habituals de les entitats que gestionem les subvencions atorgades, perquè les persones contractades puguin tenir accés a experiència professional i millorar la seva competitivitat .

Les contractacions realitzades són en els àmbits de jardineria , neteja viària , personal dinamitzador, personal per a l’àmbit de l’educació social i infantil i docents de tecnologies de la informació i la comunicació.

Informa’t