A: General

Es fa pública la convocatòria de les proves selectives per a l’ingrés de personal laboral indefinit de 1 Oficial de segona de mecànica i una plaça de Peonatge per al centre d’animals domèstics i de companyia, així com per a la confecció de la bossa de treball per a disposar d’un procediment àgil per les substitucions amb caràcter temporal de titulars de places amb reserva de llocs de treball absents per motius de baixes per malaltia, vacances o altres circumstàncies; així com per cobrir, per necessitats del servei i de forma temporal o indefinida, altres places vacants de mecànica a  l’empresa en el termini de 2 anys.

Les bases que regiran el procés selectiu estan publicades íntegrament a la web de l’empresa www.eco-equip.cat.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 16 DE JUNY i s’hauran de fer d’acord amb l’indicat en les bases mitjançant el model establert.

Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es faran públics únicament a la pàgina web de l’empresa.